""
close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • STYPENDIUM IM. LANE'A KIRKLANDA 2016/2017

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2016/2017.

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

   

  DZIEDZINY:

   

  • Ekonomia i zarządzanie

  • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)

  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)

  • Prawo

  • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)

  • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

  • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

  Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp o charakterze naukowym).

   

  KANDYDACI:

   

  W roku akademickim 2015/2016 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

  • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych

  • przedsiębiorcy, menedżerowie

  • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej

  • nauczyciele akademiccy

  • dziennikarze

   

  KRYTERIA FORMALNE:

   

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)

  • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)

  • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)

  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

  • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).

   

  PREFERENCJE:

   

  • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych

  • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami

  • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

   

  1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:

  • ankieta danych personalnych

  • projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami

  dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).

  2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.

  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

   

  REKRUTACJA:

   

  Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

  I etap – ocena formalna wniosków

  II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

  III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 13-30.04.2016).

  Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2015.

   

  PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
  Należy go wypełnić w trybie on-line. Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu. Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

   

  TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2016/17 upływa: 1 marca 2016

  Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  WARUNKI FINANSOWE:

   

  Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty

  edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

   

  PROGRAM STYPENDIUM:

   

  • Inauguracja Programu (połowa września 2016)

  • Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)

  • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich:

  Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin

  • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych

  • Cztery zjazdy wszystkich stypendystów

  • Staż zawodowy (2-4 tygodnie)

  • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2016)

   

  PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

   

  KONTAKT:

  Fundacja Edukacja dla Demokracji

  http://www.edudemo.org.pl

  Program Kirklanda

  ul. Hoża 59 m. 1A, 00-681 Warszawa

  E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

  www.kirkland.edu.pl

   

  POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW) – Fundator Programu Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem Fundacji jest umacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, rozwój gospodarki rynkowej, a także dzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu transformacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu , którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 100 mln USD. Programy Fundacji są administrowane przez różne polskie organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadami i procedurami wypracowanymi przez Fundację. Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, administrowanym od 2001 roku przez Komisję Fulbrighta w Warszawie.

   

  Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie: http://www.pafw.pl

   

  FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI (FED) – Administrator Programu Fundacja założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American

  Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową i posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem FED jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Fundacja wspiera społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, a swoje programy buduje na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych. Działa w Polsce oraz za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie.

   

  Obszary działania Fundacji:

  1. uspołecznienie i demokratyzacja szkoły.

  2. aktywność

  i odpowiedzialność obywatelska,

  3. solidarność globalna.

   

  Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie: www.edudemo.org.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: