close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 • Ustawa o Karcie Polaka (2007)

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka (2008)

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka (2016)

  Ustawa o Karcie Polaka (tekst jednolity)

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych (2016)

  Ustawa o cudzoziemcach (tekst jednolity)

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka

  Wzór wypełniania wniosku (dorosły)

  Wzór wypełniania wniosku (małoletni/a)

   

   

  Rejestracja na spotkanie z konsulem

   

  Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą znać język polski przynajmniej w stopniu komunikatywnym oraz wykazać się znajomością polskiej historii, tradycji i zwyczajów.

   

  Rejestracja na spotkania z konsulem ws. Karty Polaka odbywa się telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 11.00 -13.00 pod następującym numerem telefonu  tel. + 00 7 3952 288 010.  Przypominamy, iż zapisać można wyłącznie siebie lub własne niepełnoletnie dzieci.

   

  Konsul przyjmuje wnioskodawców we wtorki i czwartki w godzinach 11.00 - 14.30. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania na inny termin.

  Uprzejmie informujemy, iż adres email: irkuck.kg.sekretariat@msz.gov.pl służy wyłącznie do udzielania informacji, które nie są dostępne na stronie internetowej. Konsulat nie będzie odpowiadał na korespondencję, w tym podania dot. zapisów na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka.

  Konsulat Generalny RP w Irkucku zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na pisemne prośby o rejestrację oraz przesłane do urzędu pocztą lub mailem:

  - bez podpisu, danych osobowych, danych teleadresowych czy w innym języku niż j. polski

  - nie zawierające uzasadnienia potrzeby zapisu poza ogólną rejestracją

  - napisane przez osoby trzecie

  - wysłane z podejrzanych skrzynek pocztowych

   

  UWAGA

   

  O Kartę Polaka w Konsulacie Generalnym RP w Irkucku mogą się ubiegać obywatele Federacji Rosyjskiej zameldowani w irkuckim okręgu konsularnym, a także obywatele pozostałych republik b. ZSRR na stałe zamieszkujący na terenie petersburskiego okręgu konsularnego i posiadający zezwolenie na pobyt stały (ros. „vid na zhitelstvo”);

   

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  -        wypełniony wniosek z naklejonym  zdjęciem;

  -        oryginały i kserokopie dokumentów;

  -        oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

   

   

  I N F O R M A C J A
  w sprawie Karty Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca, która spełnia łącznie następujące warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

  4. Złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów  repatriacyjnych zawartych w latach 1944- 1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską  Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

   

   

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedłożyć zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz polskiego języka i kultury lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

  Organizacje działające na terenie irkuckiego okręgu konsularnego, uprawnione do wystawiania tego typu zaświadczeń:

   

   

   

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

   

  UWAGA!

   

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

  Karta Polaka uprawnia posiadacza do osiedlenia się na terenie RP, tj. uzyskania karty stałego pobytu w Polsce. W tym celu należy złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich właściwego, ze względu na przyszłe miejsce zamieszkania, urzędu wojewódzkiego. Uzyskanie karty stałego pobytu będzie skutkowało unieważnieniem Karty Polaka i utratą uprawnień z nią związanych.

   

  Procedura ubiegania się o Kartę Polaka – co należy zrobić:

   

  1. Zarezerwować termin spotkania z konsulem. Rejestracja na spotkania z konsulem ws. Karty Polaka odbywa się telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 11.00 -13.00 pod następującym  numerem telefonu  tel. +7 3952 288-010. W czasie rozmowy telefonicznej ma miejsce wstępne sprawdzenie znajomości języka polskiego, dlatego osoby pełnoletnie proszone są o osobisty kontakt. Konsul przyjmuje wnioskodawców we wtorki i czwartki w godzinach 11.00 - 14.30. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania na inny termin.

  2. Wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka (należy wypełnić go w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją, następnie wydrukować) nakleić jedno zdjęcie (aktualne, wyraźne zdjęcie wnioskodawcy, o wymiarach 35 x 45 mm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami) oraz podpisać  w wyznaczonym miejscu. Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń, podpis nie może wyjść poza ramkę.

   

   Wniosek o przyznanie Karty Polaka wersja do wydruku

   Wniosek o przyznanie Karty Polaka wersja do edycji

   

  3. Zebrać dokumenty potwierdzające narodowość polską lub posiadanie w przeszłości polskiego obywatelstwa (lub narodowość/obywatelstwo polskie przodków, o których mowa w Ustawie o Karcie Polaka) np. akta stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki urodzenia, metryki chrztu z zapisem o narodowości, świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokumenty rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby, zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby;  oraz ich kserokopie.

  4. Przygotować kserokopie paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego miejsca zamieszkania). Skopiowane dokumenty wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi w trakcie spotkania (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

  5. Stawić się w umówionym terminie w Konsulacie Generalnym RP w Irkucku, podpisać deklarację o przynależności do narodu polskiego i złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka.

   

  Na spotkanie z konsulem prosimy zabrać ze sobą:

  1. wypełniony wniosek ze zdjęciem
  2. oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie / polskie pochodzenie  przodków / polskie obywatelstwo przodków lub oryginał zaświadczenia od uprawnionej organizacji polonijnej / polskiej
  3. oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

   

  Rozmowa w języku polskim będzie dotyczyć polskich tradycji, zwyczajów i historii.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

  W przypadku wydania przez konsula decyzji o przyznaniu Karty Polaka, odbiór tego dokumentu następuje średnio po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku.

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie do Rady ds. Polaków na Wschodzie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

   

  Uwaga

   

  Strona odwołująca się od decyzji konsula o odmowie przyznania lub unieważnieniu Karty Polaka, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązania wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

   

  Małoletni

   

  Osoby małoletnie do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu tego dokumentu (nie potrzeba zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą. Uprzejmie informujemy, że  w obecnym stanie prawnym podczas rozmowy z konsulem wymagana jest obecność nieletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. 

   

  Ważność Karty Polaka

   

  Karta jest ważna 10 lat, a w przypadku osób, które w chwili składania wniosku ukończyły 65 lat - na czas nieoznaczony.

  Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności. Aby tego uniknąć, trzeba najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności złożyć wniosek o przedłużenie ważności na następne 10 lat.

   

  Posiadacz Karty Polaka:

   

  - może bez opłat otrzymać wizę krajową typu D, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

  - może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia;

  - może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

  - może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;

  - może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

  - może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;

  - może bezpłatnie zwiedzać muzea państwowe w Polsce;

  - może ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  - może  otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

  - Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty mogą otrzymać wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego.

   

  Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku

   

  - może ubiegać się o świadczenie pieniężne po 1 stycznia 2017 r.

  Posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia.

   

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  925 zł

  30%

  555 zł

  Dziecko

  25%

  462,50 zł

  15%

  277,50 zł

  *) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

   

  Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa).  

  Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).

  Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

  Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

  Wnioskodawca lub jego wstępni jej wstępni repatriowali się lub zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów  repatriacyjnych zawartych w latach 1944- 1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską  Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

  Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

  Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: