close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • JĘZYK POLSKI

 • W skład Komisji wchodzą przedstawiciele największych polskich akademickich ośrodków nauczania języka polskiego jako obcego. Komisja  wyznacza terminy sesji, ustala składy komisji egzaminacyjnych, zleca grupie specjalistów przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, nadzoruje ich przebieg oraz wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego.

   

  Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

   

  Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003.

   

  Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

   

  1. Rozumienie ze słuchu;

  2. Poprawność gramatyczna;

  3. Rozumienie tekstów pisanych;

  4. Pisanie;

  5. Mówienie.
   
  Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego: 

   

  B1 - podstawowym;

  B2 - średnim ogólnym;

  C2 - zaawansowanym.

   

  Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Dotychczas najczęściej czynili to cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, ale ostatnio zgłaszają się też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce miedzy  innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich  szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2.

   

  Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

   

  Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 - 18 lat.

   

  Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. Zgłoszenie pismem odręcznym prosimy wypełnić czytelnie.

   

  Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc egzaminów zamieszczane są w zakładce Aktualności. Można je także uzyskać w Sekretariacie Komisji.

   

  Kontakt

  Tel.: (+48) 22  393 38 25,     22  393 38 49

  Fax :  (+48) 22  826 28 23

   

  Adres :

  Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania

  Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

  ul. Ogrodowa 28/30

  00-896 Warszawa
  Polska

  www.certyfikatpolski.pl

   

  Formularz zgłoszeniowy:

  www.certyfikatpolski.pl/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=145&lang=pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: