close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NOSTRYFIKACJA

 • Nostryfikacja to procedura uznawania ważności świadectw szkolnych i maturalnych, dyplomów ukończenia studiów wyższych lub stopni naukowych uzyskanych w innych krajach jako równoważnych ich polskim odpowiednikom.

  Nostryfikacji podlegają te dokumenty, które nie są uznawane z mocy prawa, tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty oraz świadectwa/dyplomy nie objęte umowami międzynarodowymi.

   

  W przypadku wydanych przez władze Federacji Rosyjskiej (lub ZSRR) przed 25 września 2005 r.

   

  • świadectw maturalnych/świadectw ukończenia szkoły średniej oraz
  • dyplomów ukończenia studiów wyższych i tytułów naukowych

  podstawą prawną do ich uznania jako równoważnych polskim odpowiednikom stanowi Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. (Dz. U. z 1975 r., Nr 4, poz. 14 i 15), a także - do dnia 6 sierpnia 2004 r. - tzw. Konwencja Praska z 1972 r. Wszystkie dokumenty, które zostały wydane w okresie obowiązywania konwencji i/lub porozumienia, i spełniają określone w nich warunki, są nadal uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Wyjątek stanowią dyplomy lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, lekarza weterynarii lub architekta (które wymagają nostryfikacji bez względu na datę wydania).

   

  W przypadku wydanych przez władze Federacji Rosyjskiej po 25 września 2005 r.

   

  • świadectw maturalnych/świadectw ukończenia szkoły średniej
  • dyplomów ukończenia studiów wyższych i tytułów naukowych
  • dyplomów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, lekarza weterynarii i architekta

  niezbędnych do wykorzystania w celu kontynuacji nauki lub podjęcia pracy na terytorium Polski – wymagana jest ich nostryfikacja przez odpowiednie organy w Polsce.

   

   

  Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

   

  • W przypadku nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych - wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.
  • W przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą;
  • W przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy.

   

  Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o nostryfikację dyplomu:

   

  • Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego;
  • Oryginał lub duplikat świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą (do wglądu) albo kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem. Dokument powinien zostać zalegalizowany albo opatrzony pieczęcią apostille (w przypadku dokumentów wydanych przez władze państw będących stroną Konwencji Haskiej  znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.).
  • Kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania nauki/studiów (suplement, wykaz ocen, wykaz przedmiotów, indeks itp.) - oryginały do wglądu;
  • Tłumaczenie ww. dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego albo konsula RP.
  • Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce.

   

  Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM).

   

  Informacji na temat uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych udziela, funkcjonujący w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego, ENIC-NARIC Polska.

  ENIC-NARIC Polska:

   

  • opiniuje zagraniczne dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego wykształcenia;
  • udziela informacji na temat procedur uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce;
  • udziela informacji na temat możliwości uznania polskiego wykształcenia zagranicą;
  • udziela informacji na temat możliwości uznania kwalifikacji zawodowych.

   

  Pełną informację oraz dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie ośrodka pod adresem:

   

  http://www.enic-naric.net/poland.aspx

   

   

   

  Przepisy dotyczące nostryfikacji:

   

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 196 poz. 1168);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: